Voorwaarden

Algemene voorwaarden lidmaatschap

 1. Lesgelden

  Lesgelden dienen bij vooruitbetaling te worden voldaan.

 2. Contributie

  De 4 wekelijkse contributie wordt vooraf rond een vastgestelde tijd automatisch afgeschreven van het door u opgegeven bank/gironummer. U dient zorg te dragen voor een probleemloze betaling van de contributie. Wanneer de contributie niet of niet tijdig aan Fame Fitness is voldaan, zijn wij genoodzaakt u €6,- administratiekosten in rekening te brengen.

  • a. Tevens kan u kiezen voor maandelijkse contante betaling hierbij vragen wij wel een maand vooruit te betalen.

  • b. Het abonnement loopt zonder opzegging maandelijks door.

  • c. Bij het verstrijken van het contract (ljarig) zal deze omgezet worden naar het basis abonnement.

 3. Opzegging

  Opzegging (schriftelijk); gebruiker kan deze overeenkomst uitsluitend aan de balie schriftelijk opzeggen voor de 25ste van de maand, men dient verstande dat de opzegging uiterlijk voor het verstrijken van de laatst overeengekomen termijn door Fame fitness ontvangen is. Dit kan middels een bij de receptie verkrijgbaar opzeggings-afmeldingsformulier.

  • a. De schriftelijke opzegging geldt tevens als intrekking machtiging van de automatische incasso indien hiervoor machtiging is verleend.

  • b. Een opzegging met terugwerkende kracht wordt niet geaccepteerd. In dit geval, geldt de termijn waarin de opzegging door Fame fitness ontvangen is als laatste training- en betalingstermijn. Opzegtermijn van 1 maand.

  • c. Opzegging geschiedt door gebruiker en/of bij minderjarige door ouder, wettig verzorg(st) er of vertegenwoordig(st)er.

  • d. Wanneer men na opzegging opnieuw gebruiker wil worden zijn hier ook wederom de gehanteerde inschrijfnormen van kracht.

  • e. Telefonische/mondelinge afmeldingen worden niet in behandeling genomen.

  • f. Heeft u een achterstallig op u betaling kunnen wij rechts matig via een incasso bureau de volledige hoofdsom opeisen.

 4. Sluitingsdagen

  Fame fitness is tijdens officiële feestdagen en wegen herstelwerkzaamheden en/of verbouwingen gerechtigd de gehele accommodatie of een gedeelte hiervan te sluiten, zonder dat dit zal leiden tot vermindering of teruggave van contributie.

 5. Duur van de training

  Gebruiker kan diverse keren per dag (gedurende de openingstijden) trainen, dit geldt als een (dag) training.

 6. Aansprakelijkheid
  • a. De instructeurs/ondernemers en/of Fame fitness zijn/is niet aansprakelijk voor lichamelijk en/of geestelijk toegebrachte schade c.q. vernielde en/of zoekgeraakte eigendommen van gebruiker.

  • b. Gebruiker verklaart hierbij dat hij/zij het onderhavige sport onder gericht uitsluitend en alleen zal ontvangen voor eigen risico en dat kosten van enig ongeval of letsel geheel door hem/haar worden gedragen, behoudends opzet of grove schuld aan de zijde van Fame fitness of anders aan haar in die mate toe te rekenen.

  • c. Gebruiker is ervan bewust dat het beoefenen van bepaalde takken van sport risico's met zich meebrengt en dat hij/zij eventuele (vervolg) schade die ten gevolge van de beoefening van enigerlei tak van sport kan ontstaan, voor eigen risico neemt.

  • d. Schade toegebracht aan de inventaris en/of aan het gebouw zal op de desbetreffende gebruiker worden verhaald.

 7. Wangedrag

  Indien gebruiker de instructies/reglement overtreedt en/of de goede naam en eer van de instructeurs Fame fitness in opspraak brengt, is zulks een reden om aan gebruiker de toegang tot de accommodatie te ontzeggen alsmede de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen. Gebruiker verliest zijn/haar rechten doch behoudt zijn/haar lopende verplichting(en) aan Fame fitness.

 8. Fame fitness behoudt zich het recht om wijzigingen/aanpassingen door te voeren in zijn openings- en sluitingstijden,alsmede in zijn sportrooster, contributie en overige tarieven.
  In geen enkel geval vindt restitutie plaats van contributie.

Algemene voorwaarden van deze website (www.famefitness.nl)

Op het gebruik van deze website (www.famefitness.nl) zijn onderstaande gebruiksvoorwaarden van toepassing. Door gebruik te maken van deze website, wordt u geacht kennis te hebben genomen van de gebruiksvoorwaarden en deze te hebben aanvaard.

Gebruik van informatie

Fame Fitness streeft ernaar op deze website altijd juiste en actuele informatie aan te bieden. Hoewel deze informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, staat Fame Fitness niet in voor de volledigheid, juistheid of actualiteit van de informatie. De juridische informatie op de website is van algemene aard en kan niet worden beschouwd als een vervanging van juridisch advies.

Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Fame Fitness aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van de informatie of de website en evenmin voor het niet goed functioneren van de website. Op basis van het verzenden en ontvangen van informatie via de website of via e-mail kan niet zonder meer een relatie tussen Fame Fitness en de gebruiker van de website ontstaan.

E-mail

Fame Fitness garandeert niet dat aan haar gezonden e-mails (tijdig) worden ontvangen of verwerkt, omdat tijdige ontvangst van e-mails niet kan worden gegarandeerd. Ook de veiligheid van het e-mailverkeer kan niet volledig worden gegarandeerd door de hieraan verbonden veiligheidsrisico’s. Door zonder encryptie of wachtwoordbeveiliging per e-mail met Fame Fitness te corresponderen, accepteert u dit risico.

Hyperlinks

Deze website kan hyperlinks bevatten naar websites van derden. Fame Fitness heeft geen invloed op websites van derden en is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid of inhoud daarvan. Fame Fitness aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van websites van derden.

Intellectuele eigendomsrechten

Alle publicaties en uitingen van Fame Fitness zijn beschermd door auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Behalve voor persoonlijk en niet commercieel gebruik, mag niets uit deze publicaties en uitingen op welke manier dan ook verveelvoudigd, gekopieerd of op een andere manier openbaar worden gemaakt, zonder dat Fame Fitness daar vooraf schriftelijke toestemming voor heeft gegeven.